Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą.

Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.

Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.

Albert Einstein

MATURALNY EGZAMIN POPRAWKOWY 2021/2022

 

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 23 sierpmnia 2022r. w naszym liceum o godzinie 9:00.

Przypominamy, że osoby, które nie zdały z jednego przedmiotu  do 12 lipca składają do sekretariatu załącznik nr 7 (dostępny w sekretariacie). 

 

SIERPNIOWE EGZAMINY POPRAWKOWE 2021/2022

Terminy:

Historia: 25 sierpnia  godz. 9:00 

Chemia: 25 sierpnia  godz. 9:00 

Język polski: 25 sierpnia godz. 9:00

Fizyka: 26 sierpnia  godz. 9:00 

Język niemiecki: 26 sierpnia  godz. 9:00 

Język angielski: 26 sierpnia  godz. 9:00 

Podstawy przedsiębiorczości: 26 sierpnia  godz. 11:00 

Matematyka: 29 sierpnia  godz. 9:00 

 

ZAKRES MATERIAŁU OBOWIAZUJĄCEGO DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

MATEMATYKA

KLASA   I 

LICZBY

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych, z uwzględnieniem działań na potęgach i pierwiastkach
 • obliczanie logarytmów z definicji
 • uwalnianie niewymierności z mianownika ułamka
 • wyrazy podobne i ich redukcja
 • wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów
 • działania na wyrażeniach algebraicznych

 

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

 • równania i nierówności liniowe z zastosowanie wzorów skróconego mnożenia
 •  algebraiczne rozwiązywanie układów równań liniowych
 • zaznaczanie przedziałów liczbowych na osi liczbowej, z uwzględnieniem działań na przedziałach
 • podstawowe równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • definicja procentu i obliczenia procentowe
 • zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych
 • definicja funkcji
 • wyznaczanie dziedziny funkcji i miejsca zerowego
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu
 • wykres i własności funkcji liniowej

KLASA   II

 • wyznaczanie dziedziny funkcji
 • obliczanie miejsca zerowego
 • odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

FUNKCJA LINIOWA

 • definicja funkcji liniowej i jej wykres
 • wyznaczanie wzoru funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dwa dane punkty
 • wyznaczanie wzoru funkcji, której wykres jest równoległy, prostopadły do danej funkcji i przechodzi przez dany punkt
 • obliczanie miejsca zerowego , określanie przedziałów  monotoniczność i przedziałów tych argumentów,  dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie , ujemne.
 • algebraiczne i geometryczne rozwiązywanie układów równań liniowych

 FUNKCJA KWADRATOWA !!!

 • postać kanoniczna f.kwadrat., współrzędne wierzchołka paraboli
 • postać ogólna f.kwadrat.
 • postać iloczynowa f.kwadrat.
 • obliczanie wyróżnika i miejsc  zerowych
 • równania i nierówności kwadratowe
 • wykres i własności f. kwadratowej

WIELOMIANY

 • pojęcie wielomianu, jego stopień i pierwiastek
 • działania na wielomianach
 • rozkładanie wielomianów na czynniki (wszystkie metody)
 • równania wielomianowe

WYRAŻENIA WYMIERNE

 • dziedzina wyrażeń wymiernych
 • działania na wyrażeniach wymiernych
 • równania wymierne

KLASA   III 

GEOMETRIA PŁASKA I TRYGONOMETRIA

 • kąty w kole
 • twierdzenie Talesa
 • funkcje trygonometryczne kąta ostrego i rozwartego
 • zastosowanie funkcji trygonometrycznych w obliczaniu pól i obwodów figur płaskich

FUNKCJA WYKŁADNICZA I POTĘGOWA

 • potęga o wykładniku rzeczywistym
 • działania na potęgach o wykładniku rzeczywistym
 • definicja logarytmu
 • obliczanie logarytmów liczby na podstawie definicji
 • obliczanie wartości wyrażeń zawierających logarytmy z zastosowaniem poznanych twierdzeń na logarytmach

( tw. o sumie logarytmów, tw. o różnicy logarytmów, tw. o logarytmie potęgi)

 • definicja funkcji wykładniczej i logarytmicznej oraz  ich wykresy

GEOMETRIA ANALITYCZNA

 • równanie prostej w postaci ogólnej i kierunkowej
 • długość i środek odcinka
 • równania prostej prostopadłej do danej prostej, prostej równoległej do danej prostej
 • odległość punktu od prostej
 • równanie okręgu

CIĄGI LICZBOWE

 • wyznaczanie wyrazów ciągu, wzoru na wyraz ogólny ciągu liczbowego
 • wyznaczanie wyrazów ciągu arytmetycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego
 • wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
 • wyznaczanie wyrazów ciągu geometrycznego
 • zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
 • wyznaczanie sumy n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

KLASA   III po Gimnazjum   

 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania wielomianowe w postaci iloczynowej
 • równania wymierne
 • ciąg arytmetyczny
 • pola i objętość graniastosłupów prostych

PRZYKŁADOWE ZADANIA

Zad. 1    Rozwiąż nierówność kwadratową: - 2x2 - 6x > -8.

Zad. 2    Rozwiąż równanie (3x-2)(5x2-2x)(x2-3)=0.

Zad. 3   Rozwiąż równanie 

Zad. 4    Wyznacz wzór na wyraz ogólny ciągu arytmetycznego wiedząc, że: a3=-5, a6=1. Oblicz sumę 12-tu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zad. 5   Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o danych: krawędzi podstawy 5 i przekątnej ściany bocznej 13.


CHEMIA 

KLASA I

 1. Budowa atomu- protony, elektrony, neutrony.
 2. Liczba atomowa i masowa.
 3. Izotopy wodoru.
 4. Konfiguracja elektronowa, konfiguracja powłokowa i konfiguracja skrócona atomów od liczby atomowej 1 do 20.
 5. Wiązania jonowe w cząsteczce soli kuchennej.
 6. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane w cząsteczce HCl.
 7. Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane w cząsteczkach wodoru, tlenu i azotu.
 8. Elektrony walencyjne.
 9. Budowa Układu Okresowego Pierwiastków.
 10. Obliczanie stosunku atomowego, masowego i procentowego atomów w związku chemicznym.
 11. Obliczanie masy cząsteczkowej związku chemicznego.
 12. Obliczanie masy mola substancji.
 13. Obliczanie masy molowej substancji.
 14. Rodzaje mieszanin.
 15. Roztwory właściwe, koloidalne i zawiesiny.
 16. Metody rozdzielania mieszanin.
 17. Rozpuszczalność substancji – analiza wykresów zależności rozpuszczalności od temperatury.

KLASA II

 

1.Równania dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli.

2.Nazewnictwo jonów.

3.Odczyn wodny roztworu.

4.Skala pH.

5.Wskaźniki odczynu roztworu.

6. Zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony reakcji zobojętniania.

7. Szybkość reakcji – wzór, jednostka.

8. Czynniki wpływające na szybkość reakcji.

9.Reakcje egzo i endoenergetyczne.

10.Kataliza.

11. Wyznaczanie stopni utlenienia atomów w związkach chemicznych.

12.Reakcje erdoks – proces utleniania i redukcji, bilans elektronowy.

13.Budowa ogniwa Daniella.

14.Korozja stali w różnych warunkach.

15. Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie tlenków, wodorotlenków kwasów tlenowych i beztlenowych oraz soli.

16.Wykrywanie węglanu wapnia.

17.Wykrywanie dwutlenku węgla.

18.Zaprawa murarska.

19.Zjawiska krasowe.

20. Twardość wody.

21. Gips krystaliczni i gips palony – hydraty.

22. Zaprawa gipsowa.

23.Rodzaje szkła.

 


KLASA III

 

1.Alkohole – wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, otrzymywanie i rzędowość.

2.Aldehydy i ketony– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, otrzymywanie.

3.Kwasy karboksylowe– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, otrzymywanie.

4.Estry– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo.

5.Reakcja estryfikacji.

6.Aminy– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo, rzędowość.

7.Aminokwasy– wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne, nazewnictwo.

8.Aminokwasy biogenne – glicyna i alanina.

9.Wiązanie peptydowe – budowa.

10.Monosacharydy – glukoza i fruktoza.

11.Disacharydy – maltoza i sacharoza.

12.Wiązanie glikozydowe.

13.Fermentacja alkoholowa.

14.Fermentacja octowa.

15. Fermentacja mlekowa.

16.Fermentacja masłowa.


FIZYKA

KLASA I

1.Wielkości fizyczne, ich symbole i jednostki. Układ SI.

2.Trzecia zasada dynamiki.

3.Wielkości fizyczne skalarne i wektorowe.

4.Cechy wektora siły.

5.Siła ciężkości.

6. Siła wypadkowa – wyznaczanie siły wypadkowej metodą równoległoboku.

7.Obliczanie wartości prędkości w ruchu jednostajnym.

8.Obliczanie wartości prędkości średniej w ruchu niejednostajnym.

9. Przeliczanie wartości prędkości z km/h na m/s.

10.Pierwsza zasada dynamiki.

11.Konstruowanie wykresów  zależności prędkości od czasu i drogi od czasu w  ruchu jednostajnym.

12.Obliczanie wartości przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym.

13.Konstruowanie wykresów  zależności prędkości od czasu i przyspieszenia od czasu w  ruchu jednostajnie zmiennym.

14.Druga zasada dynamiki.

15.Zależność przyspieszenia od siły i masy.

16.Obliczanie wartości prędkości w ruchu jednostajnym po okręgu.

17.Wykreślanie wektorów prędkości, siły dośrodkowej i przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu.

18.Obliczanie wartości siły dośrodkowej w ruchu jednostajnym po okręgu.

19.Prawo powszechnego ciążenia.

20.Początki astronautyki.

21.Zastosowanie satelitów sztucznych.

22.Księżyc naturalny satelita Ziemi.

23. Planety Układu Słonecznego.

24.Obliczanie wartości pracy.

25. Formy energii.


JĘZYK NIEMIECKI

KLASY  I, II, III

materiał realizowany w rozdziałach 1 - 6

cała rozpiska podzielona na leksykę i gramatykę znajduje się w podręczniku w spisie treści


HISTORIA

KLASA I

Starożytna Mezopotamia.
Starożytny Egipt.
Izrael i Fenicja
Cywilizacje Indii i Chin.
Hellada i Hellenowie.
Ateńska demokracja.
Sparta.
Wojny grecko-perskie.
Podboje Aleksandra Macedońskiego.
Kultura starożytnej Grecji
Republika rzymska.
Podboje Rzymu.
Początki Cesarstwa Rzymskiego.
Imperium rzymskie.
Osiągnięcia Rzymian.
Narodziny chrześcijaństwa.
Upadek Cesarstwa Rrzymskiego.
Cesarstwo Bizantyjskie.
Narodziny i podboje islamu.
Świt narodów europejskich.
 Imperium Karola Wielkiego
Czasy Ottonów.
Feudalizm i społeczeństwo stanowe
Pierwsze państwa Słowian.
Pradzieje ziem polskich.
Początki państwa polskiego.
Panowanie Bolesława Chrobrego.
Kryzys monarchii Piastów.
Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego.
Statut Bolesława Krzywoustego.
Między cesarstwem a papiestwem.
Wyprawy krzyżowe.
Polska dzielnicowa.


KLASA II

Wielkie odkrycia geograficzne .
Podboje kolonialne.
Przemiany społeczno-gospodarcze w XVI wieku.
Kultura i sztuka renesansu.
Reformacja  w Europie.
Kontrreformacja.
Potęgi europejskie w XVI wieku.
Praca z mapą i źródłami ikonograficznymi – Europa XVIw.
Polska „ państwem bez stosów”.
Geneza parlamentaryzmu polskiego.
Gospodarka polska w Europie XVI wieku.
Polityka zagraniczna ostatnich dwóch Jagiellonów.
Szlachecki ruch egzekucyjny.
Rzeczpospolita Obojga Narodów-unia lubelska.
Kultura polskiego renesansu.
Pierwsze wolne elekcje w Polsce.
Wojna trzydziestoletnia w Europie.
Rewolucja angielska i monarchia parlamentarna.
Absolutyzm we Francji.
Kultura Europy w XVII wieku.
Początki  rządów Wazów w Rzeczypospolitej-
I wojna polsko –szwedzka w XVII wieku.
Początki  rządów Wazów w Rzeczypospolitej- „Dymitriada”
I wojna polsko- turecka.
Powstanie Chmielnickiego1648r.
„Potop szwedzki” i kryzys Rzeczypospolitej.
Panowanie Jana III Sobieskiego – II wojna polsko- turecka.
Barok i sarmatyzm w Rzeczypospolitej.
Przemiany gospodarcze i społeczne w XVIII wieku.
Oświecenie
Absolutyzm oświecony w XVIII wieku.
Powstanie Stanów Zjednoczonych.
Wielka Rewolucja Francuska- geneza, przebieg, skutki.
Czasy saskie.
Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskie.
Oświecenie w Rzeczypospolitej.
Sejm Wielki - Konstytucja 3 maja.
Upadek Rzeczypospolitej- powstanie kościuszkowskie.
Od konsulatu do cesarstwa- początek rządów Napoleona.
Cesarstwo francuskie Napoleona.
Polacy w wojnach napoleońskich.
Księstwo Warszawskie.
Upadek Napoleona.
 


JĘZYK ANGIELSKI

KLASA III 

podręcznik Checkpoint B2 - vocabulary p. 51, 63, 75, 87, 99, 111.
Grammar (podręcznik i ćwiczenia Checkpoint B2), Passive Voice (Strona Bierna), Conditionals 1,2,3 (tryby warunkowe), wyrażenie "wish/if only",
Repetytorium Macmillan - vocabulary pp. 20-21, grammar Present Simple, Present Continuous.
Writing: do wyboru: e-mail, wpis na blogu, wpis na forum.
Spreaking: zad. 1 mautra ustna ("chmurki").

 

KLASA III po gimnazjum 

Podręcznik Matura Repetytorium Wyd. Egis - vocabulary pp. 188 -200.
Gramatyka: czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, to be going to, Conditionals 1,2,3, Reported Speech, Passive Voice
Writing: do wyboru: e-mail, wpis na blogu, wpis na forum.
Spreaking: opis obrazka + 3 pytania.


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. Rynek pracy

2. Poszukiwanie pracy

3. prawa i obowiazki pracownika.

4 Cele i rodzaje działaności gospodarczej.

5. Marketing


JĘZYK POLSKI 

KLASA I

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część I - pisemna - wypracowanie w formie rozprawki ( minimum 250 słów).
Część II - ustna - dotyczy zagadnień nawiązujących do lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Lista lektur:
Biblia (fragmenty: Księga Rodzaju, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Psalmów, Apokalipsa według św. Jana)
Mitologia (Grecja) – Jan Parandowski ( mit o Prometeuszu, historia wojny trojańskiej, historia Odyseusza)
Iliada (fragmenty) – Homer ( pojedynek Hektora z Achillesem)
Antygona – Sofokles (cały utwór)
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
Kronika polska (fragmenty) – Gall Anonim
Boska komedia (fragmenty) – Dante Alighieri
Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski (cały utwór)
Kazania sejmowe (fragmenty) – Piotr Skarga

Back to top